СВЕТИЯТ ДУХ ЖИВЕЕ ВЪВ ВАС

Кумран, Израел

Бъдете вдъхновени, уповавайте се на Думите на Господ Иисус Христос към неговите последователи:

„ Обаче Аз Ви казвам истината, за Вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде при Вас; но ако отида, ще Ви го изпратя. “ Йоан 16:7

Светият Дух е жива сила, която Ви позволява да водите здравословен начин на живот, ако се отдадете на Бог и която ще Ви помогне да направите всички правилни избори, ако се подчините на Бог.

Животът в силата на Светия Дух започва, когато застанете пред Бог с открито Сърце.

Яков 4:8 говори за това, като казва: „Приближавайте се към Бога, и Той ще се приближава към Вас. Измивайте ръцете си, Вие грешни, и очиствайте Сърцата си, Вие колебливи.“ 

Тази първа стъпка е свързана с умишлеността. Става въпрос за това как живеете, живот при който Божието Присъствие е толкова важно за Вас, че ставате рано за да прекарате време с Бог.
Марк 1:35 ни казва, че самият Господ Иисус Христос е ставал рано сутрин, за да се моли и да прекарва време с Отца.

Ако искате да живеете в силата на Светия Дух, трябва да започнете да сте редовно в Божието Присъствие и то по Ваш умисъл. Не се изненадвайте, ако изглежда, че Божията Сила липсва в живота Ви, ако никога нямате за приоритет да се изправите пред Бог.

Отделете време от деня си, за да говорите с Него, спрете всичко, изключете се напълно, успокойте се и се изправете пред Бог. Това е първата стъпка към живот в силата на Духа.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете Молитвата “Отче Наш”:

“Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес, и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия; защото Твое е Царството, и Силата, и Славата сега и винаги и вовеки веков. Амин.”

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух С тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Започнете да четете следните Текстове от Светото Писание, избрани от мен специално за тази Духовна Практика.

„Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат“. И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от Вас. Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при Вас.’’ Яков 4:6,10.

„Защото сме Негово творение, създадени в Христос Иисус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.“ Ефесяни 2:10

„Или не знаете, че Вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във Вас, когото имате от Бога? И Вие не сте свои си, защото сте били с цена купени; затова прославяте Бога с телата си, и с Душите си, които са Божии.“ 1 Кор. 6:19

„ И така, моля Ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като Ваше духовно служение. И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията Воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено.“ Римляни 12: 1-2 – ВРВ

„ Когато те служеха на Господа и постеха, Дух Светий каза: отделете Ми Варнава и Савла за делото, за което съм ги призвал. Тогава те, след като постиха и се молиха, възложиха ръце на тях и ги пуснаха.” Деян. 13: 2-3.

„Възлюбени, не вярвайте на всеки Дух, а изпитвайте Духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света. “ (1 Йоан 4: 1).

Сега прочетете тези пасажи отново и отново.

Помислете над тях и затворете очи.

Почувствайте Божествената Светлина на Бог, която изпълва Вашата Човешка Енергийна Структура с Живата Истинска Сила на Светия Дух. Светият Дух навлиза в живота Ви точно сега, в този много специален момент като вдишвате въздух от Вашия Нооосферен Регулатор Soul Energy и визуализирате (представяте си) как Божествената Светлина на Господ Иисус Христос навлиза в тялото Ви през пъпа и след това изпълва Енергийния Център на Третото Око и на всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди. След това издишайте въздуха от устата, визуализирайки как той изпълва всеки Слой на Вашата Аура!

Светия Дух е във Вас и пречиства, зарежда и балансира Вашия Енергиен Център на Третото око.

Точно там се намира Вашето Съзнание. „Вие“ сте тук. Свързвате се със себе си чрез този Енергиен Център. Вие виждате себе си и външния свят, интерпретирате това, което виждате и сте наясно със себе си и света чрез Енергийния Център на Третото око. Когато е в баланс, виждате ясно и разбирате какво виждате. Вашите мисли и вътрешна комуникация със себе си са здрави и жизнени. Можете да контролирате потока на Енергия във Всичките Енергийни Центрове.

Когато Вашият Енергиен Център на Третото Око е извън баланс, целият организъм страда. Без перспектива нищо няма смисъл.

Светият Дух е вътре във Вас и вече не сте горделиви. Вие ставате по-смирени, като четете Свещени Текстове от Писанията и медитирате с Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, тъй като чрез него Вие се свързвате директно с Божествената Светлина на Бог и нейното присъствие нараства във Вашата Душа.

Господ мрази гордостта. Да смирите себе си е свързано с подчинение, за да Ви изпразни от Вас самите, за да може Бог да Ви изпълни с Духа. Молете се и медитирайте, заявете своята зависимост от Бог, молете за Неговата помощ, култивирайте смирение. Животът в силата на Духа никога няма да дойде без смирение. Така че, трябва да преодолеете себе си, да надминете себе си, просто да го направите. Така че да няма повторение.

Колкото повече време прекарвате в присъствието на Бог, използвайки Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy толкова по-разпознаваем ще бъде гласът на Неговия Дух за Вас. Тогава зависи от Вас да му се подчините, защото когато Светия Дух говори, Той не Ви прави предложения, той Ви дава команди. Но тъй като в този момент вече сте се смирили и оставили на волята на Бога, Вие сте готови да се подчините.

Животът в Силата на Светия Дух не отменя необходимостта от Божието Слово, но работи в тандем с него. Стойността на Библията се състои в това, че тя е Вдъхновеното Божие Слово. Това не означава, че Бог не може да говори с Вас извън Библията. Бог иска да взаимодейства с Вас всеки ден чрез Светия Дух. Но това означава, че Бог няма да Ви каже нещо чрез Светия Дух, което противоречи на това, което Той вече ни е казал чрез Своето Слово. Ето защо трябва да знаете какво казва Библията, защото това са границите, от които Бог ни говори чрез Светия Дух.

Сега се помолете за милост и отворете сърцето си за Бог, като кажете тази молитва:

„Господи Исусе, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за моите грехове! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин ”

Светият Дух е във Вашето Сърце и Душа, увеличавайки вътрешния Ви мир и хармония, като балансира Вашата Енергийна Структура.
Застанете пред Бог. Смирете се. Спазвайте това, което Духът ви казва да правите. Специализирайте се в своите духовни дарби. Тествайте всичко спрямо Божието Словото.

Молете се и Медитирайте с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy и не се изненадвайте, когато Духът започне да показва Своята Сила във и през Вашия живот.

Pin It on Pinterest

Share This