ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Soul Energy Life

СОБСТВЕНОСТ НА УЕБ САЙТА. СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите Общи Условия за Ползване важат за уеб сайта на Soul Energy, https://www.soulenergylife.com. Уеб Сайтът е собственост на „Соул Енерджи“ ЕООД.

ИЗПОЛЗВАЙКИ УЕБ САЙТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА.

Soul Energy си запазва правото по свое усмотрение да променя, добавя или премахва части от тези Условия за Ползване по всяко време. Ваша е отговорността да проверявате периодично тези Условия за Ползване относно направени промени. Продължаването на използването на Уеб Сайта след публикуването на промените ще означава, че приемате промените. Ако спазвате настоящите Условия за Ползване, Soul Energy Ви предоставя лична, неизключителна, непрехвърляема, ограничена привилегия за влизане и използване на Уеб Сайта.

съдържание

Целият текст, графики, потребителски интерфейс, визуални интерфейси, снимки, търговски марки, лога, звуци, музика, произведения на изкуството и компютърен код (събирателно „Съдържание“), включително, но не само дизайн, структура, подбор, координация, израз, „вид и усещане“ и подреждане на такова Съдържание, съдържащо се в Уеб Сайта, се притежава и контролира от Soul Energy, защитена от правата на интелектуална собственост и законите за конкуренция.

Освен ако не е изрично предвидено в настоящите Условия за Ползване, никаква част от Сайта и нито едно Съдържание не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, препродавани, качени, публикувани, публично показвани, кодирани, превеждани, предавани или разпространявани по какъвто и да е начин на друг компютър, сървър, уеб сайт или друг носител за публикуване или разпространение или за търговско предприятие, без изричното писмено съгласие на Soul Energy.

Можете да използвате информация за продуктите и услугите на Soul Energy (като например информационни листове, статии от базата знания и подобни материали), предоставена от Soul Energy за изтегляне от Сайта, при условие че (1) не премахвате части от информацията във всички копия на такива документи, (2) използвате тази информация само за лична, некомерсиална информационна цел и не копирате или публикувате такава информация на компютър в мрежа или не я излъчвате в медиите , (3) не правите промени в тази информация и (4) не правите никакви допълнителни декларации или гаранции, свързани с такива документи.

ВАШАТА УПОТРЕБА НА УЕБ САЙТА

Не можете да използвате каквито и да е „дълбоки връзки“, „робот“, „паяк“ или друго автоматично устройство, програма, алгоритъм или методология, или друг подобен или еквивалентен ръчен процес, за да получите достъп, придобиване, копиране или наблюдение на каквато и да е част от Уеб Сайта или съдържанието, или по някакъв начин да възпроизвеждате или заобикаляте навигационната структура или представяне на Уеб Сайта или някакво Съдържание, за да получите или да се опитате да получите каквито и да е материали, документи или информация по какъвто и да е начин, когато тази възможност не е умишлено предоставена чрез Уеб Сайта. Soul Energy си запазва правото да блокира всяка такава дейност.

Нямате право да се опитвате да получите неоторизиран достъп до която и да е част или функция на Сайта, или до други системи или мрежи, свързани към Сайта или към който и да е сървър на Soul Energy, или до някоя от услугите, предлагани на или чрез Сайта, чрез хакване, парола „mining“ или други незаконни средства.
Нямате право да проверявате, сканирате или тествате уязвимостта на Сайта или на която и да е мрежа, свързана към Сайта, нито да нарушавате мерките за защита или удостоверяване на Сайта или която и да е мрежа, свързана към Сайта. Нямате право да извършвате обратно търсене, проследяване или търсене на информация за друг потребител или посетител на Сайта, или друг клиент на Soul Energy, включително който и да е акаунт на Soul Energy, който не притежавате, до неговия източник или експлоатирате сайта или каквато и да е услуга или информация, предоставена или предоставена от или чрез Сайта по какъвто и да е начин, когато целта е да разкрие каквато и да е информация , включително, но не само лична идентификация или информация, различна от вашата собствена информация, както е предвидено от Сайта.

Вие се съгласявате, че няма да предприемате никакви действия, които налагат неразумно или непропорционално голямо натоварване върху инфраструктурата на Сайта или системите или мрежите на Soul Energy, или каквито и да е системи или мрежи, свързани със Сайта или с Soul Energy.
Вие се съгласявате да не използвате каквото и да е устройство, софтуер или рутина, за да се намесвате или да се опитвате да пречите на правилното функциониране на Сайта или на всяка транзакция, която се извършва на Сайта, или с което и да е друго лице използващо Сайта.
Нямате право да подхвърляте заглавни части или по друг начин да манипулирате идентификатори, за да прикриете произхода на всяко съобщение или да предадете на Soul Energy на или чрез Сайта, или на каквато и да е услуга, предлагана на или чрез Сайта. Не може да се преструвате, че сте или че представлявате някой друг или да се представяте за друго физическо или юридическо лице.

Вие не можете да използвате Сайта или което и да е Съдържание за цели, които са незаконни или забранени от настоящите Условия за Ползване, или да се възползвате от незаконна дейност или друга дейност, която нарушава правата на Soul Energy или други.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „СОУЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД,
ЕИК 205682101, гр. София, район Изгрев, п.код 1113, ул. „Антон Павлович Чехов“ 69, ет. 1, ап. 2 , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу и ПОЛЗВАТЕЛ/И, на електронния магазин https://www.soulenergylife.com  наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

Онлайн магазин https://www.soulenergylife.com е собственост на „СОУЛ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, ЕИК 205682101, дружество регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София район Изгрев, п.код 1113, ул. „Антон Павлович Чехов“ 69, ет. 1, ап. 2,.

Чл. 2. С настоящите общи условия се определят общите положения, при които Клиент може да използва Интернет страницата/ Съдържанието/ Услугите, когато не е налично друго валидно споразумение между Доставчика и Клиент.

Чл.3. Използването, включително, но не ограничено до достъп, посещение и разглеждане на Интернет страницата/ Съдържането/ Услугите предполага, че Клиентът се придържа към настоящите Общи условия, освен в случаите, когато за използване на даденото съдържание има упоменати специални условия.

Чл.4. Достъпът до Съдържанието/ Услугите е възможен само и изключително чрез публично достъпната Интернет страница https://www.soulenergylife.com.

Чл.5. Ако Клиентът не е съгласен или реши да оттегли своето съгласие с настоящите общи условия:
(1). (1). Клиентът трябва да уведоми Доставчика за това и да изтрие клиентския си профил. Уведомяването става по един от начините за комуникация, които са посочени в настоящите общи условия или по друг начин, който Клиентът и Доставчикът са използвали в отношенията помежду си.
(2). (2). Клиентът не може едностранно да оттегли съгласието си, докато не изплати всички дължими на Доставчика суми.
(3). (3). Ако Клиентът е заплатил всички дължими средства към Доставчика и оттегли съгласието си в момент на осъществяване на Поръчка, Доставчикът ще прекрати поръчката, като Клиентът трябва да заплати направените разходи, извършената работа и печалбата, която той би получил от изпълнението на работата.
(4). (4). Оттеглянето на съгласието на Клиента с настоящите общи условия има действие занапред.
(5). (5). С изтриването на профила си Клиентът се отказва от достъп до Услугите, който Доставчикът предлага чрез своята Интернет страница, както и от всякаква друга комуникация с дружеството във връзка с предлаганите на Интернет страницата Услуги. Доставчикът не носи отговорност за последиците, които настъпват за лицето в резултат на отказа му.
(6). (6). Доставчикът има право да изтрие от своята база данни цялата информация, свързана с лицето, което е изтрило клиентския си профил.
(7). (7). Интернет страницата може да се използва само от лица, навършили 18 години. Със създаването на Клиентски профил Клиентът декларира, че е навършил 18 години.
(8). (8). Клиентът е длъжен да предоставя само верни данни при създаването на Профила си и при последващите му изменения. Той отговаря за претърпените от Доставчика и Партньорите му вреди, в резултат от предоставянето на неверни данни.
(9). (9). Всеки Клиент може да има само един Профил на Интернет страницата.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 6. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „СОУЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД;
2. Седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, п.код 1113, ул. „Антон Павлович Чехов“ 69, ет. 1, ап. 2;
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, район Изгрев, п.код 1113, ул. „Антон Павлович Чехов“ 69, ет. 1, ап. 2;
4. Данни за кореспонденция: гр. София, район Изгрев, п. код 1113, ул. „Антон Павлович Чехов“ 69, ет. 1, ап. 2 e-mail: soulenergylife@outlook.com
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205682101;
6. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

Чл.7. Доставчикът публикува на Интернет страницата пълни и точни данни за своята идентификация и за начините за осъществяване на контакт с него от страна на Клиента.
Чл.8. Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Клиентът позволява на Доставчика да се свърже с него по посочените там начини, включително и по електронен път.
Чл.9. Достъпът до Интернет страницата, изпращането на имейл известия и други съобщения до Доставчика се извършва електронно, чрез телефон или всякакви други налични за Клиента средства. Използването на съответното средство за комуникация от Клиента се смята за съгласие от негова страна Доставчикът да осъществява контакт с него по съответния начин.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 10. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет https://www.soulenergylife.com , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН продукти и услуги, включително:
1. 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на продукти и услуги, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
5. 5. Да получават информация за нови продукти и услуги, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. 6. Да преглеждат продуктите, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
8. 8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;
Чл. 11. Доставчикът доставя продуктите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 12. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на продукти, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса продукти. Users use the products within the terms and conditions set by the Provider on the e-shop website and in accordance with these general terms and conditions.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените продукти съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите продукти в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл.13. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.
Чл.14. (1) Със създаването на Клиентски профил на Интернет страницата, Клиентът се съгласява да получава брошури, известия, кореспонденция, рекламни съобщения, търговски съобщения и информация и други от Доставчика, включително по електронен път или на хартия на пощенския адрес на Клиента. Създаването на клиентски профил ще се счита за отмяна на всички изрично заявени несъгласия за получаване на електронна или писмена кореспонденция, брошури, известия, кореспонденция, рекламни съобщения, търговски съобщения и информация и други подобни от Доставчика.
(2) Клиентът може да се откаже да получава брошури и/ или известия по всяко време чрез използване на специалната интернет връзка.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл.15. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ или „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията, Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Чл.16. (1) Достъп до предоставяните от Доставчика Услуги и до предлаганите от него продукти има всеки, който е създал свой Профил на Интернет страницата.
(2) Доставчикът може да ограничи достъпа до продукти и услуги на даден Клиент с оглед на неговото поведение, като това не може да се тълкува като проява на дискриминационно отношение от страна на Доставчика.
(3) Информация за продукти и услуги
1. Доставчикът публикува на Интернет страницата информация относно предлаганите от него продукти и услуги към съответния момент, техните специфики и цена.
2. Всички цени на Интернет страницата са в български лева (BGN), включват данъка върху добавената стойност (ДДС) и са актуални към деня на поръчката.
3. Фактурирането на закупените продукти става само в български лева (BGN).

(4) Някои от продуктите може да притежават договорна гаранция и това ще бъде упоменато в описанието на продукта по време на ексклузивната му продажба на Интернет страницата. Точните детайли, свързани с подобна гаранция се предоставят със съпътстващите продукта документи и никой няма право да претендира за по-дълъг период на гаранцията от изрично упоменатия.
(5) Доставчикът не гарантира наличността на никой продукт/услуга, който може да бъде закупен от Интернет страницата.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл.17. (1) Представянето на продукти и услуги на Интернет страницата представлява публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон от страна на Доставчика да се направи предложение за сключване на договор в съответствие с поканата. То не представлява предложение за сключване на договор от страна на Доставчика.
(2) Доставчикът не носи отговорност, ако към момента на Поръчката не е останала наличност на избрания от Клиента готов продукт или на материалите, необходими за изработването на продукт по поръчка. В този случай Доставчикът уведомява Клиента, че няма наличност по установения между тях метод за комуникация.
Чл.18. (1) Клиентът може да поръча предлаганите от Доставчика продукти по всяко време само чрез Интернет страницата.
(2) С изпращането на своята поръчка Клиентът прави предложение на Доставчика за сключване на договор за покупка на определена стока или за изработването на определен продукт по зададени от Клиента спецификации.
(3) Доставчикът е длъжен да изработи поръчания от Клиента продукт съобразно съдържащите се в Поръчката спецификации, а Клиентът е длъжен да приеме и да плати продукта, изработен в съответствие със зададените от него в Поръчката спецификации.

(4) Цената на продуктите и услугите е, която е посочена по време на Поръчката. Доставчикът не може да промени цената след този момент, освен в случай, че Клиентът промени спецификациите на изработвания продукт, тази промяна бъде изрично одобрена или приета от Доставчика и промяната налага увеличение на цената. Чл.18 Начин на плащане: наложен платеж, Pay Pal
Чл.19 Доставчикът не е длъжен да приеме отправеното до него предложение за сключване на договор, когато има основателни причини за отказа си. Основателни причини могат да бъдат – изчерпването на наличността на поръчаната стока или материалите за нейното изработване; невъзможността продуктът да бъде изработен в съответствие със зададените от Клиента спецификации;
предоставената от Клиента информация на Профила му е непълна или невярна; Клиентът не е изпълнил изискуемо задължение за плащане към Доставчика или е нарушил други произтичащи задължения и др. Доставчикът е длъжен да уведоми Клиента, че не приема предложението му в срок до 30 дни и да му възстанови предплатените суми, ако има такива.
Чл.20 Договорът се счита сключен в момента на завършване на поръчката. Когато се отнася до предварително изработен продукт, завършване на поръчката е моментът на получаване на системно съобщение от Доставчика с данните на поръчката.
Когато се отнася до предоставяне на услуга по изработка на продукт по избор на Клиента, завършване на поръчката е моментът на получаване на системно съобщение, както и допълнително потвърждение чрез електронни средства от Доставчика относно данните на поръчката.
Чл.21 Разходите за допълнителни услуги, включително, но не само доставката на готовия продукт, се заплащат от Клиента.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 22. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика продукти и услуги в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на продукти се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на продукти, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 23. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура: Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация; Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация; Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка; Предоставяне на данни за извършване на доставката; Избор на способ и момент за плащане на цената. Потвърждение на поръчката;
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.25. (1) Доставчикът не носи отговорност за действията на трети лица, които неправомерно използват Съдържанието.
(2) Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не или други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието.
(3) Доставчикът не е отговорен за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на Интернет страницата, без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.
(4) Доставчикът не е отговорен за никакви вреди, ако те са настъпили при неспазване на настоящите Общи условия.
(5) Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не одобрява изработения продукт, поради грешно зададени в поръчката размери и други спецификации.
(6) Доставчикът не носи отговорност за евентуални разлики между действителния цвят на продукта и показаният на екрана на Клиента, които произтичат от характеристиките на техническите средства, които той е използвал за достъп до Интернет страницата.
(7) Последиците от евентуално неточно изпълнение на договор от страна на Доставчика се уреждат съгласно общите правила на гражданското законодателство, а когато клиентът е Потребител – приложение намират разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.26. (1) Всяка страна по сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, когато неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.
(2) Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за преодоляването му и за ограничаване на последствията му.
(3) Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.27. (1) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(2) Доставчикът събира лични данни от Клиентските профили на Интернет страницата само със съгласието на Клиента и ги използва за следните цели:
1. Осигуряване на Клиента на достъп до Съдържанието и предоставяните Услуги.
2. Осъществяване на контакт с клиента във връзка със сключването на договор за продажба на предлаганите стоки или договор за изработка на продукт по поръчка на Клиента.
3. Изпращане на брошури и/ или известия по електронен път.
4. Статистически цели.

(3) Създаването на Профил на Интернет страницата се счита за съгласие на Клиента, Доставчикът да събира и обработва личните му данни.
(4) Доставчикът може без съгласието на Клиента да събира други данни, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът до Интернет страницата и могат да бъдат използвани за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите.
(5) Клиентът има право да се противопостави на събирането и обработването на личните му данни от Доставчика и да изиска те да бъдат изтрити. По този начин Клиентът оттегля съгласието си и се отказва от всякакви права, описани в него. Оттеглянето на съгласието на от Документа не може да има за последица отпадане на правата, които Доставчикът е имал спрямо Клиента или за погасяване на задължения, които Клиентът има към Доставчика.
(6) Клиентът може да промени предоставените от него лични данни по всяко време, в съответствие с изискването за истинност на предоставените данни.
(7) Доставчикът се задължава да използва личните данни на Клиента само за настоящите цели и да не ги предоставя на трети лица, освен в случаите, предвидени в закона при наличие на искане от компетентен държавен орган.
(8) Доставчикът не отговаря за извършени от трети лица противозаконни действия, които са довели до компрометиране на сигурността на сървъра, съхраняващ личните данни на Клиентите.
(9) Следните действия, ще бъдат считани за опит за злоупотреба с Интернет страницата или Съдържанието. Срещу лицата, които са ги извършили, ще бъдат предприети предвидените в закона действия:
1. опит за достъп до данни за друг Клиент;
2. промяна на съдържанието на Интернет страницата или на съобщение, изпратено от Доставчика към неговите Клиенти;
3. повлияване на работата на сървъра/ сървърите на Интернет страницата;
4. предоставяне на достъп или споделяне с трети лица на Съдържание, изпратено от Доставчика към Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.
Доставчикът не изисква от своите Клиенти или Потребители чрез никакви комуникационни средства конфиденциална информация, данни за банкови сметки, банкови карти или персонални пароли. Изключение са само случаите, когато данните са необходими за издаване на фактури на Клиента. Доставчикът не носи никаква отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от трети лица, твърдящи че представляват Доставчика, да предостави конфиденциална информация. Клиентът се задължава да информира Доставчика при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

СПОРОВЕ

Чл.28 Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Клиент и Доставчик, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.29. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
6. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
7. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ

Можете да намерите пълните условия за продажби и възстановявания на суми тук

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30 Доставчикът си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и Услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и/или на нейното съдържание без предварително известяване на Клиентите.
Доставчикът си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от Интернет страницата, съобразно действащото законодателство.
Чл.31. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 32. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл.33. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл.34. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на https://www.soulenergylife.com

ДЕФИНИЦИИ

Интернет страница – само домейнът https://www.soulenergylife.com Доставчик – Соул Енерджи ЕООД, ЕИК 205682101, гр. София, район Изгрев, п.код 1113, ул. „Антон Павлович Чехов“ 69, ет. 1, ап. 2 .

Партньори– търговски дружества, с които доставчик е сключило договори обслужващи дейността му по предоставяне на услугите и/или продуктите, чрез Интернет страницата.

Услуга – Електронна търговска услуга, извършвана на публично достъпните части от Интернет страницата, с цел да осигури на Клиента възможността да закупува изработени предварително и в цялост продукти или да поръчва на Доставчика изработката на продукти по избрано от него съчетание между зададени от Доставчика активни елементи и формирано съобразно на собствените му нужди и предпочитания, използвайки само електронни средства.

Профил – елемент, състоящ се от e-mail адрес и парола, които позволяват само на едно лице да достига до ограничени активни части на Интернет страницата и чрез който са достъпни Услугите.

Клиент – физическо или юридическо лице, което притежава или придобива достъп до Съдържанието и Услугите след създаването на Клиентски профил.

Документ – настоящите общи условия, с които Клиентът се съгласява, създавайки свой Клиентски профил.

Договор за продажба или изработка от разстояние – всеки договор, сключен въз основа на публична покана от страна на доставчика /доставчик/ до Клиентите като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на поканата до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

Изпращане на поръчката – моментът, в който Клиентът детайлизира избора си съобразно с предлаганите от Доставчика услуги/продукти и по указания от използвания интерфейс начин отправи предложение за сключване на договор от разстояние съобразно с представеното от Доставчика предложение.

Завършване на поръчката – моментът на сключване на договор от разстояние. Когато се отнася до предварително изработен продукт, завършване на поръчката е моментът на получаване на системно съобщение от Доставчика с данните на поръчката. Когато се отнася до предоставяне на услуга по изработка на продукт по избор на Клиента, завършване на поръчката е моментът на получаване на системно съобщение, както и допълнително потвърждение чрез електронни средства от Доставчика относно данните на поръчката.

Транзакция – събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или предоставяне на услуга, от страна на доставчик към Клиент.

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 05.12.2020 г.

Pin It on Pinterest

Share This