СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВНИ ЦЕЛИ

ДА ЛЕКУВАТ ЧОВЕШКИТЕ ДУШИ И ДА ГИ ПОДГОТВЯТ ЗА ВЕЧЕН ЖИВОТ В ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО!

ДА ВИ ПОМОГНАТ ДА БЪДЕТЕ ПО СМИРЕНИ И ИСКРЕНО ПОКАЙВАЩИ СЕ СЛУГИ НА ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС!

ДА ВИ ПОМОГНАТ ВСИЧКО ВЪВ ВАШИЯ ДУХОВЕН ЖИВОТ ДА БЪДЕ В ХРИСТОС И ЧРЕЗ ХРИСТОС!

ДА ВИ ПОМОГНАТ ДА ИЗГРАДИТЕ СВОЯ ВЪТРЕШЕН ДУХОВЕН ЧОВЕК И ДА РАЗПОЗНАЕТЕ ВАШАТА СПОСОБНОСТ ДА ПРЕОДОЛЯВАТЕ ВСЯКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В ЖИВОТА, КАТО СЕ НАУЧИТЕ ДА СЕ УПОВАВАТЕ НА БОГ, А НЕ НА ДРУГИ ХОРА СЪС СЛАБОСТИ.

ДА ВИ ПОМОГНАТ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СВОБОДНАТА СИ ВОЛЯ ПО НАЧИН, ПО КОЙТО ДА ИЗПЪЛНЯВАТЕ ДОБРИЯ ПЛАН И ЦЕЛИТЕ, КОИТО ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС Е ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ ЗА ВАС!

ДА ВИ ПРОБУДЯТ ЗА ДА ВЪРВИТЕ В СТЪПКИТЕ НА СВЕТИЯ ДУХ, КОЙТО ЩЕ РАЗКРИЕ ПРЕД ВАС БОЖИЯТА ИСТИНА!

ДА ВИ ПРЕДОСТАВЯТ СРЕДСТВА ЗА ОПОЗНАВАНЕ СЪЩНОСТТА НА БОГ ОТЕЦ И ДА ВИ РАЗКРИЯТ БОЖИЯ СИН – ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС.

НООСФЕРА
НООСФЕРА

Аз съм страстно вярваща в силата на Ноосферата (Колективното Човешко Съзнание) и в способността на хората да променят света коренно, като излекуват себе си, водени от съзнанието, ума, мислите и междуличностните отношения.

Терминът ноосфера произлиза от гръцките думи νοῦς (ум) и σφαῖρα (сфера) и е свързан с термините геосфера (неодушевена материя) и биосфера (биологичен живот).

Бог е създал изключителна мощна енергия на Сътворението, водеща до увеличаване на „сложността“ на материята, до първоначалните форми на живот, до човешкото Съзнание, до Колективното Човешко Съзнание (Ноосфера). Ноосферата възниква през и се формира от взаимодействието на човешкия ум. Ноосферата се разраства към още по-голяма интеграция и обединение, завършваща в Омега точката или в Космическия Христос.

Въпреки че ранните християни не са използвали термина ноосфера, нито са познавали съвременната еволюционна наука, те със сигурност са били наясно с голямата взаимовръзка на цялото човечество и с крайната еволюция към Христос, или Точката Омега, която е основана върху взаимната любов. Още от своето начало християнството има вяра в мистичната връзка, която обединява цялото човечество, както живите, така и мъртвите. През годините тази връзка е била наричана „Причастие на Светии“ или „Тялото на Христос“.

Както Свети Апостол Павел казва: „За изграждането на тялото на Христос, докато ние всички постигнем единството на вярата и познанието на Божия Син, да достигнем до зряла възраст, до степента на пълния ръст на Христос … Да изживеем истината в любов, ние трябва да израстваме по всякакъв начин в този, който е главата, Христос, от когото цялото тяло, съединено и поддържано заедно от всяка поддържаща свръзка, с правилното функциониране на всяка част, води до растежа на тялото и то се изгражда в любов „.

ВЪРХОВНОТО СЪЗНАНИЕ НА БОГ И СЪЗНАНИЕТО НА ХРИСТИЯНИТЕ
ГЛЕДАЙ В YouTube  >>
ВЪРХОВНОТО СЪЗНАНИЕ НА БОГ И СЪЗНАНИЕТО НА ХРИСТИЯНИТЕ

Съзнанието,като цяло е притежанието на себе си в себе си, съществуването на всичко, в което човек е което е, перфектна идентичност на това да бъдеш със себе си, начин на съществуване, при който човек съществува в себе си и за себе си, така че несъществуващото за себе си е същото, като да не съществува изобщо.

С една дума, това е начин да съществуваш напълно.

Съзнанието не е мозъчна дейност, причина, знание или интелект. То не зависи от живота! То не е субективен опит, нито нещо което може да притежаваме.

Съзнанието е чисто съществуване само по себе си без съдържание. То е празнота. Но тази празнота съществува. Защото Съзнанието не се нуждае от и няма атрибути. То дори не зависи от времето и пространството.

Съзнанието контролира всичко и определя съществуването.

Но кой определя, че аз съм жива? Ние гледаме един в друг и виждаме, че сме живи. Но тогава кой гледа в нас? Съществува безкрайна верига от хора наблюдаващи се един друг, докато най-накрая не се сблъскат с Космическото Съзнание! Съзнание, което е ефирно, което обгръща Сътворението, което гледа към нас и казва: “Аха, ти си жив!” И това е Самият Бог!

Съзнанието е неразривна част от реалността. Нищо наистина не може да се случи във Физическия свят докато осъзнат ум не го наблюдава.

Така понятието Съзнание е свързано с представата за съществуването. Едно същество е познаваемо по това, че е в действие. Тогава да имаш съзнание е същото като да бъдеш. Но човекът е такъв, толкова могъщ, че по силата на това той е себе си за себе си и притежава правилното същество в себе си само чрез битието.

Тази тясна връзка с битието показва как съзнанието може да има най-голяма важност в човешкото познание.

ВЪРХОВНОТО БОЖЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ

Тъй като има само едно Същество, което съществува напълно, следователно има и само едно същество, което е напълно осъзнато – Бог. Тъй като Той е Битие без ограничение, Той познава, просто като познава Себе Си, всички други същества в цялото им същество. На това ниво Съзнанието предполага – но само на това най-високо ниво, чрез идентичност – върховно обективно и изтъкнато знание за всичко. Следователно идентичността на съществуването със себе си в никакъв случай не пречи на човека да изразява в себе си всички останали, както и Бог.

Върховното Божествено Съзнание е усъвършенствана хармония от Енергия, която протича и създава Енергийни Геометрични Модели свързани с Мисли. Това създава безусловната любов и милия характер на Бог.

Върховното Божествено Съзнание може да бъде разбрано в дълбочина, само ако сте просветен, ако преживявате дълбоко духовно пробуждане водено от Бог. Върховното Божествено Съзнание е безкрайно и безгранично.

Човекът не съществува напълно осъзнато, както по отношение на действията си, така и по отношение на формата. Индивидът може да съществува само след, като получи този дар от Бог. Освен това човешкият индивид не е човечеството. Или по-скоро, за да се изрази с една дума целия тенор на парадокса, човешкият индивид не е човешката вселена. Той е част от едно цяло, от Бог, който му е отредил място в света и го снабдява със своите енергии, със своята материя, със своите преживявания, със самия си живот. Без всичко това човекът би бил нищо; и въпреки това той не е такъв. Вселената е извън него, безкрайното Същество е неизмеримо над него; въпреки това човекът сам по себе си е това, което е само в непрестанна зависимост от Бог. Откъснат от Бог, той вече няма да бъде себе си, той вече няма да бъде нищо. Той е в себе си само когато е с Бог и по неговата сила (Свети Тома).

Същият парадокс се повтаря в Съзнанието на човека. За да е наясно със себе си, той трябва в същото време да е наясно с тези други, без които не би бил себе си. По своята същност и вътрешност неговото Съзнание е продукт както на трансцендентното Същество, от което той произлиза, така и на външната вселена, в която живее.

Човекът е твърде беден, за да е напълно достатъчен за себе си. Във всеки момент неговото същество е съставено от сили и елементи, получени от Сътворението, и във всеки момент неговото съществуване е абсолютно и напълно зависимо от Бог. Следователно съществуването му е във владение на Бог, преди да стане негово.

Същото е и с неговото Съзнание: за да бъде негово Съзнанието и за да го изрази, той трябва във всеки момент да изразява Бог, чрез който е това, което е. Всъщност, тъй като той съществува чрез Него, Съзнанието му трябва да Го изрази преди той да изрази себе си. Емпиричната светлина на действието на човека се съсредоточава върху Бог, преди да се съсредоточи върху себе си, какъвто е и случаят с познанието му за Сътворението или абсолютната стойност на твърдението, която директно предвижда Другият, преди да се върне отново към него, както е случаят с неговото познание за Бога. (Св. Тома)

Следователно да се вярва с вяра, която е мисъл и привързване, с пълното съгласие на сърцето, последвано от ясното мислене на ума, е основното условие за приближаване до Господ Иисус Христос. Такава е вярата, при която ние забравяме себе си и се посвещаваме в милосърдието на Бога и на ближните си. Това е вяра, оживена от внимателна любов, в съюз с Господа, вяра, която се радва да мисли в Господа. Когато имаме такава вяра, ние преценяваме по начин, по който Бог би отсъдил, оценяваме както Той би оценил, казваме това, което Той би казал. Над всичко, ние повтаряме това което Бог е казал, и това което отново, което Той казва, и това което Господ казва в Светото Писание и в Църквата, така както Дева Мария, която „пази всички тези думи, размишлявайки върху тях в сърцето си“ (Лука 2:19).

Така ние свеждаме себе си и мислите си до мислите и Върховното Съзнание на Господ Иисус Христос. Или по-точно, Той е този, който ни привлича към Себе Си. Той е този, който ни прави едно. Той е животът, който подкрепя онези, които живеят от и чрез този живот.

Пазете Божия мир, който надминава всяко човешко разбиране, дръжте сърцата и умовете си в Господ Иисус Христос.

Същност
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ НООСФЕРНИТЕ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY
Същност
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY?

Ноосферни Регулатори Soul Energy представляват уникална технология, която създава и обединява Божествената Светлинна Сила на Космическата и Духовната Енергии. Тази технология позволява на Божествената Светлина да протича във фините канали на Космоса, както и на Човешките Енергийни Структури, което позволява на хората да се почувстват живи, чрез повишаване на своето Енергийно Ниво.

Ноосферни Регулатори Soul Energy свързват Човешките Души с Божествената Светлина на Бог, за да отключат свръх мощната си способност за самолечение. Това е възможно, тъй като Ноосферни Регулатори Soul Energy създават дълбока връзка с Божия Дух, перфектно представен от комбинация от Геометрични Модели и от Словото Божие. Тази комбинация от позитивни програми е направена от любов, светлина, истина и вяра във всяко измерение на Божието Сътворение.

Ноосферни Регулатори Soul Energy балансират енергийните потоци вътре в Енергийната Структура на човешките същества чрез почистване, пречистване и отваряне на основните Енергийни Центрове за приемане и увеличаване на Божествената Светлина на Бог. Този процес се случва дълбоко в човека чрез приемане и увеличаване на Космическата и Духовната Енергии (Геометрични Модели и Словото Божие). Те са комбинирани в специални отношения и пропорции.

Те влияят на Енергийните Центрове на човешкото тяло, като и на Човешките, и Космически Енергийни Полета по начин, който създава мощно вътрешно желание за промяна. Тази промяна води до подобряване на живота на хората, тъй като те не са водени от страх при техните ежедневни житейски избори и започват да следват интуицията си, въздигайки се духовно.

Ноосферни Регулатори Soul Energy носят Вълни от Божествена Светлина с определена честота, наречени Мисли, които са насочени към Вашата личност! Техните позитивни програми, състоящи се от Геометрични модели и Слово Божие, се сливат с Вашето Съзнание и носят на ума Ви Божествена Светлинна Енергия, която повишава вибрациите на Вашите положителни мисли. По този начин, Вашият мозък влияе положително върху тялото и цялата Ви Енергийна Структура, като активира правилните части на Вашето Торсионно (Въртящо се) Енергийно Поле.

Защото Бог е целия Ум. Той е Мисъл и обмисляне, отразяване, рационалност и сила. Всички тези сили са равни. Те са източниците на съвкупностите. И цялата им надпревара от първата до последната е била в Неговото предузнание – това на безкрайния, непорочен Баща.

Ноосферни Регулатори Soul Energy допринасят за натрупването на Космическа и Духовна Енергии, които влияят на Полето на Душата. Те увеличават силата на всяка Душа и я водят по пътя на спасението.

Ноосферни Регулатори Soul Energy осигуряват космическо измерение към въпросите на ежедневието.

Болестта е отражение на болезнеността на божественото присъствие в Безкрайната Светлина.
Предизвикателствата в живота са искрите, изгубени в първоначалния акт на Сътворението, идващи при Вас, за да бъдат поправени и издигнати. Животът Ви е мисия, в която Вие сте насочени към божествените искри, които принадлежат единствено на Вашата Душа, за които тя се бори те всички да бъдат събрани в перфектно единство.
Разбирането на Космическото Измерение означава, че нищо в живота не е тривиално. Всичко има смисъл. Всичко се движи към една единствена мисъл, с една единствена цел. Разбирането на Космическото Измерение Ви позволява да поемете тези предизвикателства и да завършите пътуването на Вашата Душа, чрез извисяване за Вечен Живот в Царството Небесно.

съдържание –
КАКВО СЕ СЪДЪРЖА В НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY
съдържание  
КАКВО СЕ СЪДЪРЖА В НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY

Ноосферни Регулатори Soul Energy се състоят от Космическа Енергия, представена чрез Геометрични модели и Духовна Енергия, представена от Словото Божие.

ГЕОМЕТРИЧНИ МОДЕЛИ

Медитативната Геометрия е езикът, чрез който превеждаме Вълните на Божествената Светлина в цялото открито пространство!

Езикът на Сътворението е числен. Той е Геометричен. В рамките на една честота откриваме Геометрични Модели. Ако се научим да виждаме все повече и повече от тези модели, само докато ги използваме, дишайки през тях или гледайки през тях, това ще разшири Съзнанието ни, за да получаваме и изпитваме мисли от по-високи измерения.

Чрез използването на Космически Геометрични Модели, ние говорим с подсъзнанието си и се учим да общуваме с Висшето си Аз. Висшият Аз говори чрез Синхронизация.

Истинската цел на Геометрията се състои именно в това Вие да се научите да общувате с Висшето си Аз, което е Вашата връзка с Бог и да познавате мислите си.

Моите собствени Геометрични Модели, разкрити пред мен по време на Молитва и Медитация, могат да произведат много специални честоти, които защитават и въздигат всяка душа, която има Ноосферни Регулатори Soul Energy и която иска да работи с тях по собствено желание.

Моите Геометрични Модели представляват пиктографска изобразителна система на Съзнанието, която вибрира в резонанс с различни Енергийни Системи. Нашите сетива ги разглеждат като чертеж, диаграма или дизайн, но те представляват живи вибрации на материята, които се простират далеч отвъд нас и отвъд нашата Вселена, в цялото Сътворение на Господ Иисус Христос. Те представляват на микро ниво една клетка, която се простира и свързва с огромно тяло на Съзнанието отвъд времето и пространството.

Научете повече > > Космическа геометрия

LOOK THROUGH THE GEOMETRICAL MODELS OF THE MAIN ENERGY CENTERS HERE

СЛОВОТО БОЖИЕ

Словото Божие носи Божествената Духовна Енергия на Сътворението в Нашите Души!

Словото Божие е най-мощната Духовна Енергия за спасението на нашите Души! Ето защо не се срамувам от Светото Евангелие, нито от това коя съм в Христос. Вярвам с цялото си сърце и Душа в Божието Слово! Източникът на помазването може да бъде открит в Божието Слово. Светото Евангелие е Божията сила!
Силата е способността да получавате резултати. Светото Евангелие е Вашата способност да получавате резултати. Словото Божие е способността Ви да получавате резултати.

Духовната Енергия на Сътворението създава съхранение, здравина, изцеление, освобождаване, безопасност, просперитет за тези, които вярват в Божието Слово!

Съдържанието на Ноосферни Регулатори Soul Energy се основава на различни текстове от Библията комбинирани по специален начин, съгласно целта на всеки вид Ноосферен Регулатор.

Научете повече >>Слово Божие

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Космическата (Геометрични модели) и Духовната (Слово Божие) Енергии могат да променят атмосферата и да увеличат честотите на Божествената Светлина на нашия Създател, където и да се намират. Те влияят на нашите Енергийни Системи по законите на тяхната вибрационна природа.

Космическата Геометрия и Словото Божие влияят и променят мисленето и вярването на човек, в съответствие с цялата сила на Бог. Самата сила на Бог е във Вас и чрез нея Вашата Енергийна Структура получава мир, спасение, просперитет, победа над всички човешки страсти.

Космосът е направен от атоми и от малки частици. Човешкото тяло е изградено от клетки, които са изградени от протеини, които са изградени от молекули, които от своя страна са изградени от атоми и малки частици, както и от Космоса.

Съществува Космическа Геометрия, тази, която чертая, и която ми се разкри като резултат на моето време в молитва и медитация с Господ Иисус Христос. Съществува и Молекулярна Геометрия, която определя устройството на структурата на атома.

Ето я и главната връзка между двата вида Геометрия – Моите Космически Геометрични Модели влияят пряко на Молекулярната Геометрия на нашите човешки тела и ги изпълват с Божествената Светлина на нашия Всемогъщ Бог!

Ноосферни Регулатори Soul Energy свързват Енергийната Структура на всеки човек с Енергийните Вортекси (Вихри) на Божествената Светлина, както на Земята, така и в Открития Космос. По този начин, без значение от тъмнината във Вас и около Вас, те привличат и увеличават Божествената Светлина. С времето Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви дават нови повишени енергийни нива и с тази мощна енергия на самия Бог дълбоко във Вас, можете да преборите всеки страх и всяка страст, водени от дълбока вяра, че космическата и духовна сила на вашия Създател е винаги с Вас, вътре във Вас и около Вас.

Ноосферни Регулатори Soul Energy увеличават Божествената Светлина на Господ Иисус Христос, следователно на Света Троица във Вашата Човешка Енергийна Структура по начин, който Ви прави по-смирен и истински разкайващ се слуга на Всемогъщия Бог.

ВСЕКИ, КОЙТО УЧИ, ЧЕ С ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ВИ НИВО МОЖЕТЕ ДА СТАНЕТЕ ПОВЕЧЕ ОТ САМИЯ БОГ И ДА ВЪРШИТЕ ВЕЛИКИ ДЕЛА, НО БЕЗ ДА БЪДЕТЕ НЕГОВ СМИРЕН СЛУГА И БЕЗ ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ ВАС, Е БОГОХУЛНИК!

Божието Слово от Светата Библия и Космическата Геометрия на Сътворението съдържащи се във всеки тип Ноосферни Регулатори Soul Energy, всъщност превеждат Божията Несътворена Светлина във вибрации, които могат да бъдат получени на Земята от Вашите физически тела.

Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето. И няма създание, което да не е явно пред Бога; но всичко е голо и разкрито пред очите на Този, на Когото има да отговаряме.“ Евреи 4:12-13 

Всичко в нашия духовен живот трябва да бъде в Христос и чрез Христос. Ако не е в Христос и чрез Христос не е спасително, ние няма да бъдем спасени!

Ноосферни Регулатори Soul Energy са свещен подарък от моята Душа, който трябва да бъде споделен с тези от Вас, които са привлечени от тези енергийни системи, пълни с божествена светлина и любов.

ПОДКРЕПЕТЕ МОЯТА РАБОТА

Pin It on Pinterest

Share This