ЗЕМНАTA ЛЮБОВ & ХРИСТИЯНСКАTA ЛЮБОВ
ЗЕМНАTA ЛЮБОВ & ХРИСТИЯНСКАTA ЛЮБОВ

„Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат. А си събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда не ги разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат.“ (Матей 6:19-20)

Основната цел на всяко Християнско семейство трябва да бъде да служи на Бог и да следва Неговия план и инструкции.

Животът на Господ Иисус Христос е идеалния пример за това как да живеем Християнски живот и как да служим на Бог и на другите. Като Християни трябва да следваме Неговия пример като наш учител и Бог.

Един от уроците, които Господ Иисус Христос ни е демонстрирал е Неговата Любов към цялото Човечество. Той ни обичал до такава степен, че дал Своя живот за нас, за да можем да се радваме на Спасение, Изкупление и на Вечен Живот.

„Който не обича, не познава Бога, защото Бог е Любов.“ (1 Йоан 4:8)

Когато мислим за любов, ние се чувстваме щастливи и обляни от вътрешна топлина, защото любовта е най-естественото нещо, което хората чувстват. Бог ни го е внушил, за да можем да изпитаме Неговата Любов към нас, както и любовта един към друг.

Има два различни вида Любов:

ЗЕМНА ЛЮБОВ

Тя се основава на чувствата и желанието или за близост с друг човек, или за притежание на предмет.

Това може да означава любовта към удоволствието, похотта, парите, храната, ученето, славата, успеха или уважението от другите, наред с други.

Ето защо този тип любов е или временно, или условно удоволствие, при което отдаването е мотивирано от желанието да се получи в замяна.

ХРИСТИЯНСКА ЛЮБОВ

Бог е източника и фокуса на този вид Любов.

„Господ Иисус Христос му каза: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум.“ Това е първа и най-голяма заповед. А втора, подобна на нея, е тази: „Да възлюбиш ближния си, както себе си.“'“ (Матей 22:37-39)

Християнската Любов не е:
• Определена от светските стандарти (емоционалната любов, която продължава известно време, след което изчезва).

• Условна (очаква се нещо в замяна)
• Светска любов

Християнската Любов е добродетел, която води до отдаденост на Истината (ние обичаме, защото първо сме били обичани).

Господ Иисус Христос е нашият пример за Истинската Любов:
• Господ Иисус Христос обичал Отца и демонстрирал смирение и подчинение, които ръководели всички Негови действия по време на Неговия земен живот.
• Господ Иисус Христос обичал всичките си врагове и никога не се обиждал от никого, дори и на онези, които Го преследвали. По-скоро той се молел за тях дори на Кръста.
• Това ниво на любов задава стандартите за нас. Какви трябва да бъдем и как трябва да реагираме, когато сме подтискани, преследвани или не сме обичани от другите.
• Господ Иисус Христос не се стремял да контролира хората, но уважавал свободата им на избор, включително свободата да Го отрекат като Спасителя.
• Господ Иисус Христос се е грижил за и е слушал другите, без да ги осъжда. По-скоро Той разбирал обстоятелствата им и им предлагал начин да ги преодолеят.
• Господ Иисус Христос приел формата на слуга, за да ни научи и да ни покаже как да служим един на друг в Любов и Смирение.
• Господ Иисус Христос прогонил търговците и бизнеса им от храма на Отца поради Неговата любов към Бога.
• Страданията и Смъртта на Кръста на Господ Иисус Христос показват любовта Му към цялото човечество, претърпяни от Него за да ни освободи от Греха.
• Господ Иисус Христос също така обичал Църквата и се отдал за нея.

Следователно, като Християнски семейства, ние трябва да правим същото и да се обичаме както в семейството, така и извън него, както Христос ни е обичал.

Коринтяни 1 13: 1-2 ни учат, че Любовта е основата на всички добродетели:
“ Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, която звънти, или кимвал, който дрънка. И ако имам пророческа дарба, зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.“

Тъй като Любовта е Сърцето и Душата на Християнството, тя трябва да бъде в центъра на всяка Християнска добродетел.

Без Любов не можем да имаме връзка с Бог.

Без Любов Светият Дух ще бъде приглушен в Сърцата ни и следователно няма да имаме и/или да се наслаждаваме на плодовете на Духа.

Когато всичко в живота ни върви добре и нищо не ни тревожи, трябва да се запитаме: Наред ли е всичко с нашия Духовен Живот? Научаваме ли нещо? Работим ли за подобряване на себе си?

Задаването на тези въпроси не означава, че животът в Християнството е бурен. Напротив, Християнският живот е спокоен и изпълнен с радост – Христовите Мир и Радост. Затова когато нещастие или житейски бури почукат на нашите врати, ние ще можем да се справим с това, без да губим радостта и мира си, и без да бъдем погълнати от това.

Тъй като ние Християните израстваме в отношенията ни с Бог, Духовният ни растеж напредва с времето, докато Светият Дух се възпламени в Сърцата ни, Този, който ще ни помогне да постигнем целта си за Вечен Живот с Бог.

ПЛОДЪТ НА СВЕТИЯ ДУХ
ПЛОДЪТ НА СВЕТИЯ ДУХ

В Посланието до Галатяните са изброени Плодовете на Светия Дух, в които ще се зарадваме и които ще изживеем, след като Светият Дух бъде възпламенен в Сърцата ни.

„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.“ (Галатяни 5-22:23)

ЛЮБОВ
Когато Божията Любов протича през нас, ние можем да обичаме всички и да достигаме до другите. Любовта ще накара другите плодове на Духа да потекат в нас.

РАДОСТ
Идва от осъзнаването, че Бог контролира живота ни, независимо колко лоша изглежда ситуацията.

МИР
Мирът е последица от доверието към Бог и към Неговите обещания, като сме наясно, че сме в Божиите ръце и че Бог ще ни даде това, с което можем да се справим, както и това което е правилно за всеки един от нас. Сигурно е, че Бог никога няма да ни изостави и че Той ще ни помогне и защити.

ДЪЛГОТЪРПЕНИЕ
Това е способността да понасяме собствените си обстоятелства, както и да бъдем търпеливи с другите във всяка ситуация, защото ние се доверяваме, че Бог винаги ни пази.

ЛЮБЕЗНОСТ
Когато любовта към Бога започне да тече в нас и Светият Дух е запален в Сърцата ни, ще можем да бъдем добри към другите независимо от ситуацията. Само тогава ще можем да повлияем на живота на другите хора и да променим нагласите им.

ДОБРОТА
Трябва да бъдем добри във всичко, което правим, и към всеки, когото срещаме. Качеството е това, което позволява на другите да виждат Бог в нас и да ги води към покаяние.

ВЯРА
Вярата е пълното доверие в Божията любов, възможността да усетим Неговото Божествено Присъствие в нашия живот, да засвидетелстваме Неговата Сила и да изпитаме Неговото Дело в нас.

НЕЖНОСТ
Това е готовността да помогнете на другите с доброта и да сте готови да простите грешното им поведение или внимателно да насочите вниманието им към грешките им, за да променят начина си, вместо да ги обвинявате в неправилни действия.

САМОКОНТРОЛ
Именно когато вярваме с цялото си Сърце, ние сме постоянно в присъствието на Бог. Неговото присъствие ни предпазва от извършване на каквото и да е грешно действие. Това е и способността да контролираме някои желания на плътта и да подчиним живота си на Божия План и Мъдрост.

Акила и Прискила били невероятна двойка съпрузи по времето на Свети Павел.

Тяхната любов и отдаденост към Бог и към другите била демонстрирана в тяхната работа в екип, послушание, изучаване и преподаване на Божието Слово.

„Така Аполос започна да говори дързостно в синагогата; но Прискила и Акила, като го чуха, прибраха го и му изложиха по-точно Божия път.“ (Деяния 18:26)

• Те познавали Божието Слово и го практикували в живота си
• Те осигурили дом за Свети Павел (Акт 18: 1-2)

• Те помогнали на Аполос и му обяснили Божието Слово по-точно (Акт 18:26)
• Сърцата им били отворени да служат на Бог и на нуждаещите се
• В Римляни 16: 3-4 Свети Апостол Павел казва: „Поздравете Прискила и Акила – моите съработници в Христос Иисус, които за живота ми си положиха вратовете под нож, на които не само аз благодаря, но и всички църкви между езичниците; поздравете и тяхната домашна църква.“

В това трябва да се състои любовта в Християнското семейство: в готовността, желанието и способността да служим на Господа навсякъде, по всякакъв начин, по всяко време и на всяка цена.

„Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.“ (1 Коринтяни 13:4-7)

НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY И ЛЮБОВТА НА БОГ
НООСФЕРНИ РЕГУЛАТОРИ SOUL ENERGY И ЛЮБОВТА НА БОГ

Ноосферни Регулатори Soul Energy увеличават Божествената Любов, Вяра, Надежда и Светлина във всяка част от Вашата Човешка Енергийна Структура!

Докато държите Ноосферни Регулатори Soul Energy във Вашето Енергийно Поле Вие можете:

Да се МОЛИТЕ от цялото си Сърце и да поканите Бог в Сърцето си. Да му кажете, че Вашето желание е да Му служите, че се надявате да промените само един живот (дори ако това е Вашият собствен) и че копнеете да бъдете част от тялото му.

Да МЕДИТИРАТЕ (Размишлявате) върху Божието Слово четейки Светата Библия за да имате близост с Бог и да знаете Неговата Воля за живота Ви.

Да ПОСЕЩАВАТЕ ЦЪРКВАТА и да изучавате Библията за да се приближавате все по-близо до Бог, докато Го опознавате по-добре и да възпламените Светия Дух в Сърцето си, за да Ви води през целия Ви живот.

Да ПОСЕЩАВАТЕ ЦЪРКВАТА и да изучавайте Библията за да се приближавате все по-близо до Бог, докато Го опознавате по-добре и да възпламените Светия Дух в Сърцето си, за да Ви води през целия живот.

Ноосферни Регулатори Soul Energy ще Ви помогнат да следвате Божия план с Любов, с Разбиране и с Търпение.

В СЕМЕЙНИЯ ЖИВОТ Ноосферни Регулатори Soul Energy ще Ви помогнат, като Ви позволят да осъзнаете и да почувствате по-добре ролите си и начина, по който трябва да се отнасяте един към друг:

• Съпрузите – не само трябва да осигуряват финансово своите семейства, но също така те трябва да обичат своите съпруги и деца, и да бъдат Духовен водач и водач в семейството.
Съпругите – Въпреки че много съпруги днес са основен източник на доходи в семейството, това не променя основите на Християнското семейство, където съпругата трябва да помага на и да уважава съпруга си.
Децата – подчинявайте се на родителите си и израствайте в Божията Любов и Знание.
Работете в екип – Това е една от благословиите на брачния живот. Защото като екип двойките могат да споделят радост, състрадание, сила, приятелство, а също така да си помагат през трудните моменти.
• Научете се да бъдете едно – Това ще се случи, когато приемете Светия Дух за Ваш водач и работите като екип.
Приемете другия човек такъв, какъвто е, и го прегърнете. Пренебрегвайте малките раздразнения, дефекти и глупави постъпки. Отговаряйте с любов и разбиране.
• Търсете по-скоро потенциал, отколкото проблеми.
Не позволявайте на нелюбящите чувства да се прокрадват в брака Ви.

• Поставете доброто на половинката си пред Вашето.
• Разберете, че не е Ваша работа да се променяте един друг, а по-скоро да се приемате един друг и да се обичате безусловно. Разчитайте на Светия Дух, който да Ви води към по-добър живот.
• Служете за пример на другите като двойка – Истинската Християнска Любов ни мотивира да изпълняваме Божията Воля.

Божията Любов и Благодат работят в нас, за да ни дадат силата и способността да изпълняваме задачите си. Не трябва да забравяме, че нашият приоритет е първо да служим един на друг и на семейството си, преди да можем да се посветим на нещо друго извън семейството, защото искаме да имаме Божията Благословия в тази служба. Обслужването на другите не се нуждае от някакви специални умения. Нужни са само Любов, Мотивация и Сърце, за да се служи.

НАСЪРЧАВАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОМИРЯВАНЕ В РАЗБИТИЯ СВЯТ
НАСЪРЧАВАНЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОМИРЯВАНЕ В РАЗБИТИЯ СВЯТ

Всеки от нас е създаден от Бог по Негов образ и подобие.

Всеки от нас обаче е уникален, благословен с уникални дарове и таланти. Ние сме призовани от Бог да изпълняваме както роля в тялото на обществото, както и в тялото на Църквата. Всеки от нас има начин, по който можем да продължим посланието на Евангелието.

Любовта не е свързана с това, което знаем, или какво можем да направим, или това, което имаме, или кой ни разпознава за това, което имаме и какво сме направили.

Любовта е да бъдеш търпелив и мил, дори и към тези, които не го заслужават. Става въпрос за хората, които са търпеливи и добри към нас, дори когато не заслужаваме това.

Любовта не е в това да бъдеш арогантен или груб, а в това да бъдеш смирен и учтив. Любовта не е да принуждавате нещата да се случват или да принуждавате хората да бъдат неща, които не искат или да правят неща, 

които не искат да правят. Любовта не е свързана с манипулация, или срам, или тормоз, или клюки. Любовта не е да се радваш на грешното, а да празнуваш правилното.

Любовта не вижда чашата полупразна, а по-скоро я прелива от възможности.

Любовта е нещо, от което всички се нуждаем. Любовта е нещо, което всички имаме способността да даваме. Въпреки че в нашето общество има разнообразие от дарове и таланти, любовта е това, което ни обединява. Защото всички се нуждаем от нея и всички имаме способността да я дадем. Не всеки може да решава сложни математически задачи или да извършва мозъчна операция.

Но всеки може да обича, всеки може да бъде търпелив, всеки може да бъде добър.

Ето защо Любовта е най-големият от Даровете, които Бог дава. Защото каква полза има от нещо, ако в него няма любов ?! Това е най-големият подарък, защото всеки го има.

Най-големият Подарък е Любовта  без значение какви таланти имате или нямате, всеки има способността да дава и да получава Любов.

В търсенето на изцеление на Душата и тялото, всеки от нас има нужда от някакво изцеление, когато става въпрос за любов. Всеки от нас се нуждае от изцеление, когато става въпрос за търпение, доброта, смирение, учтивост и оптимизъм. Защото без значение кои сме, няма година (или месец, или може би дори ден), които да не минават, когато сме нетърпеливи, или недобри, или горди, или груби, или песимистични.

Всички ние се нуждаем от изцеление, когато става въпрос да се научим да обичаме по-добре, както да даваме любов, така и да получаваме любов. Всички ние се нуждаем от изцеление от всички неща, които се съчетават с любовта, която не правим добре през цялото време – да бъдем търпеливи, мили, смирени, учтиви и оптимистични.

Най-голямото изцеление е раненото сърце, което се нуждае от изцеление, когато не е обичано, и изцеление за времената, които не обича, както би трябвало. Всички имаме ранени сърца. Всички те се нуждаят от изцеление. Всички ние имаме красиви сърца, които са способни да излекуват ранените сърца на другите чрез любов.

„Ти, Господи, Който обичаш човечеството и Който чрез Твоите апостоли милостиво ни даде грижовна заповед да помажем в святост Твоите служители, ние се молим чрез тяхното застъпничество да дариш Своя печат на милост на всички нас.“ (1-ва Ода)

Ние работим всеки ден, за да усъвършенстваме това, което правим. Опитваме се да бъдем по-добри в каквато и роля да играем. Тъй като всички сме призвани да обичаме, нека се научим да обичаме по-добре всеки ден!

С Уважение,
Стела Каменова

0 Коментари

Изпратете коментар

Pin It on Pinterest

Share This