МЯСТОТО НА БЛАГОСЛОВЕНИТЕ ОТ БОГ

Кумран, Израел

„Понеже каква полза ще има човек, ако спечели целия свят, а Душата си изгуби, или какво ще даде човек в замяна на живота си?“ Матей 16:26

Човек няма да претърпи загуба на Душата си, когато бъде воден от Божията Истина.

Това е ситуацията, при която ще останете събудени със средствата да познаете Знанието на Отца и откровението на неговия Възлюбен и Едничък Син Господ Иисус Христос.

Когато Сърцето и Душата Ви останат непоколебими във Вярата си в Бог, тогава идва утрото и Вие знаете, че страхът, който сте изпитали, е нищо.

Душата Ви ще познае Мястото на Блажените, тъй като не сте невежи относно Отца. Той е Този, Когото виждате. Не се страхувате повече, няма повече объркване и липса на увереност. В Сърцето Ви няма повече двойнственост и разделение.

Защото там, където има завист и раздори, има непълнота. Но там, където има Единство, има и Пълнота.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата Молитва” няколко пъти, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния”.

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите 

Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него!

Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Започнете да четете следните текстове от Светото Писание, избрани от мен, Стела Каменова, специално за тази Духовна Практика.

Евангелието на Истината (Наг Хамади Кодекс I и XII)

Библиотеката Наг Хамади, е колекция от тринадесет древни книги (наречени „кодици“), съдържащи над петдесет текста, е открита в горен Египет през 1945 г. Това изключително важно откритие включва голям брой първични „гностически евангелия“ – текстове, за които някога се е смятало, че са унищожени по време на раннохристиянската борба за определяне на „православието“ – писания като Евангелието на Тома, Евангелието на Филип и Евангелието на Истината. Откриването и преводът на библиотеката Наг Хамади, първоначално завършен през 70-те години на миналия век, дава тласък за голяма преоценка на ранната Християнска история.

РАДОСТ ЗА ОНЕЗИ, КОИТО ПОЗНАВАТ ОТЦА

Евангелието на Истината е радост за онези, които са получили истината и благодатта да Го познаят от Отца. Всичко това се е случило чрез силата на Словото Божие. Кой е дошъл от пълнотата и кой е в мисълта и ума на Отца? Това е Онзи когото наричат Спасител, тъй като това е името на делото, което Той трябва да свърши за изкуплението на онези, които не са познавали Отец. Защото името на Евангелието е откровение на надеждата, тъй като това е откриването на онези, които Го търсят, защото Царството на всички го е търсело, от онзи от когото е дошъл. Виждате ли, всичко беше вътре в него, онзи неподражаем , немислим, който е по-добър от всяка мисъл.

МЯСТОТО НА БЛАГОСЛОВЕНИТЕ

Всеки ще говори за мястото, от което е произлязъл, и за региона, от който е получил своето съществуване. Те ще побързат да се върнат за пореден път и да получат от това място, мястото, където са стояли и преди, и ще вкусят това място опитат да бъдат нахранени и ще израстват. Собственото им място за почивка е тяхната пълнота. Следователно всички излъчвания от Отца са пълнота и всички негови излъчвания имат своите корени в Онзи, Който е накарал всички тях да израснат от Него самия. Той им е възложил техните съдби. Тогава те заяват индивидуално, че могат да бъдат усъвършенствани в мисълта си, защото онова място, до което те разширяват мисълта си, е техният корен, който ги издига нагоре през всички височини към Отца. Те стигат до главата Му, която е почивка за тях, и остават там близо до нея, сякаш да кажат, че са докоснали лицето Му с прегръдки. Но те не правят това ясно. Защото нито са се възвеличили, нито са намалили славата на Отца, нито са мислили за него като малък, нито горчив, нито гневен, а като за абсолютно добър, необезпокояван и мил. Те познават всички пространства, съществували преди това и нямат нужда от инструкции.

Такива са те, които притежават нещо отгоре от това неизмеримо величие, докато се протягат към Онзи уникален и съвършен, Който съществува там за тях. И няма да слязат в Хадес. Те нямат нито завист, нито стенание, нито смъртта е в тях. Но те почиват в Онзи, който почива, без да се уморяват или да се объркват от истината. Но те наистина са истината и Отца е в тях и те са в Отца. Те са съвършени и неразделни от Него, който е наистина добър. Не им липсва нищо по никакъв начин, но им се дава почивка и се освежават от Духа. Те слушат своя корен; те са заети с опасения кой от тях ще намери своя корен и кой няма да понесе загуба на Душата си.

Такова е мястото на блажените. Това е тяхното място. Що се отнася до останалите, тогава те могат ли да знаят на тяхно място, че това не им подхожда, след като са били на мястото за почивка, да кажат нещо повече. Именно там ще обитават, за да се посветят по всяко време на Бащата на всички и истинските приятели, онези, върху които се полага любовта на Отца и в чиято среда нищо от Него не липсва. Именно те се проявяват истински, тъй като са в онзи истински и Вечен Живот и говорят за Съвършената Светлина, изпълнена със семето на Бащата, което е в Сърцето Му и в пълнотата, докато Духът му се радва на това и го прославя, защото Бащата е добър. А децата му са съвършени и достойни за името Му, защото Той е Бащата. Децата от този вид са тези, които са обичани от Отца.”

Сега прочетете Думите на нашия Господ Иисус Христос, отново и отново, Той е този, който говори тук.

Помислете над него и затворете очи. Направете бърз преглед на Сърцето си. Какво е в основата на Вашата наслада? Какво Ви разстройва или предизвиква гняв и безсилие? Тези мотивации Ви дават представа за основните Ви сърдечни проблеми. Трябва да изгоните и разрушите всякакви страсти, които се опитват да пребивават в Сърцето си, като алчност, завист, похот, гордост и ревност.

Дръжте Бог на първо място в живота си и всичко останало ще поднови реда си.

Нивото на тези знания е по-високо и по-трудно за разбиране. Но трябва да израствате в спасението на Душата си и да мислите, как Ви харесва получаването на знания на по-дълбоко ниво.

Почувствайте Божествената Светлина на Бог, която Ви осветява и чрез пречистване на Вашата Енергийна Система, и чрез увеличаване на собствената Ви Енергийна Вибрационна Сила, Вие излизате от тъмнината.

Точно сега в този много специален момент вдишайте въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и визуализирайте как Божествената Светлина на Господ навлиза в тялото Ви през пъпа Ви и след това изпълва всеки Ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух в тялото си за 3 секунди.

Вижте и почувствайте как позволявате на Светия Дух да ръководи и насочва живота Ви като дар от Господ Иисус Христос към вярващите, който им позволява да живеят „на Земята, както и на небето“. Умишлено се съсредоточете върху и напълно изживейте отношенията си с Бог.

След това издишайте въздуха от устата си, визуализирайки как той изпълва Вашия Сърдечен Енергиен Център!

Сега повторете същата Дихателна практика още веднъж, но издишайте въздуха от устата до Вашия Коронен Енергиен Център!

Сега повторете същата Дихателна практика още веднъж, но издишайте въздуха от устата си до Вашия Енергиен Център на Третото Око!

Сега се помолете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Иисусе Христос, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за греховете ми! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин! ”

Божествената Светлина на Господ е във Вашето Сърце. Вашето Съзнание е част от Върховното Съзнание на Бог!

Практикувайки по време на Молитва и Медитация с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, Вие увеличавате чрез тях Божествената Светлинна Сила на Вашия Дух и го оживявате, за да може Бог да Ви говори.

Вече почивате в Господ, без да се обърквате за Истината! Вие наистина сте Истината, тъй като Господ е във Вас и Вие сте в Бог, и вече сте неразделни от нашия Създател.

Няма вече Безкрайна Пустота, тъй като сте изпълнени с Безкрайната Божествена Светлина на Нашия Спасител.

Можете да се борите със страстите вътре във Вас (гняв, егоизъм, самооправдание, надменност, преценка, липса на търпение и състрадание) и да ги превърнете в Сили.

Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy Ви връщат обратно по пътя на Божествената Светлина и Ви предпазват и спасяват от греха и неговите последствия.

Вече нищо не Ви липсва по никакъв начин! Дадена Ви е почивка в Перфектната Пълнота и Единство на Бог и сте освежени от Силата на Светия Дух.

Pin It on Pinterest

Share This