БОЖЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА НА БОГ В СЪРЦЕТО ВИ

Гробът на Господ Иисус Христос
Йерусалим, Израел

Тази Духовна Практика Ви помага да се доверите на Бог и на Неговата Божествена Светлина, с която да изпълните Сърцето си!

Господ Иисус Христос ясно и многократно говори за себе си като за Светлина.
„Тогава Иисус отново им говори: Аз съм Светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има Светлината на живота.“. (Йоан 8:12)

„Докато съм в света, Аз съм Светлината на света.“ (Йоан 9:5)

Като Светлина, Господ Иисус Христос е Божието обезпечение за спасение.

Какво означава да живееш като Светлина?

Да живеете като Деца на Светлината означава да живеете в доброта, правда и истина.

Важно: Вдишвайки Енергията на Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy в Eнергийното си Поле, Вие заявявате в Квантовото Поле желанието си да се свържете с Върховното Съзнание на Бог.

Седнете и поставете Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy върху краката си, над коленете, след това поставете дланите си върху него и кажете „Иисусовата молитва” – „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй мен грешния” или молитвата „Отче Наш“, тъй като молитвата Ви показва пътя към истинското смирение. 

„Отче наш, който си на небесата,
да се свети твоето име.
Да дойде твоето царство. Да бъде твоята воля,
както на небето, тъй и на Земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си

и не въведи нас в изкушение, но избави ни от Лукавия.
Защото Твое е и Царството и Силата, и Славата, сега и жинаги и Вовеки Веков. Амин!“

От изключителна важност е да се помолите на Бог докато държите Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy, защото по този начин Вашата Душа ще започне да общува с Духовната Енергия (Божието Слово) и Космическата Енергия (Геометричните Модели) съдържащи се в него! Силата да се молите на Бог идваща от Сърцето Ви означава, че сте готови да го отворите и да приемете Господ Иисус Христос като свой Спасител.

Сега, след като проявихте Вярата си в Бог чрез молитва, докато все още държите дланите си върху Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy поемете дълбоко въздух, вдишайте въздуха излизащ под формата на Божествена Светлина от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy през носа и задръжте вдишания въздух в тялото си поне три до четири секунди. Сега издишайте въздуха бавно през устата си и към Вашето Био Поле и повторете процеса на дишане в продължение на две до три минути. Дори и повече, ако искате. Продължителността на времето за извършване на Духовната Практика зависи от Вас. Няма строго изискване.

Вие сте спокойни и готови да позволите на Ума си да започне да слуша Сърцето Ви.

Започнете да четете следните Текстове от Светото Писание, избрани от мен специално за тази Духовна Практика.

Евангелие Йоан
“В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог. То в началото беше у Бога. Всичко това стана чрез Него; и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него беше животът и животът беше Светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я обхвана.
Йоан – Предтеча на Спасителя – Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелства за Светлината, за да повярват всички чрез него. Той не беше Светлината, но дойде да свидетелства за Светлината. Бог се въплътява, Истинската Светлина, която осветява всеки човек, идваше на света. Той беше в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна. При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха. А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чеда, т. е. на тези, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога. И Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

Йоан свидетелства за Него и казваше със силен глас: Ето Този, за Когото говорих: Този, Който идва след мене, стана по-горен от мене, понеже е бил преди мене. Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат; понеже законът беше даден чрез Моисей, а благодатта и истината дойдоха чрез Иисус Христос.
Никой никога не е видял Бога; Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви.”

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има Вечен Живот. Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него, не е осъден; който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син. И ето какво е осъждението: Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от Светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази Светлината и не отива към Светлината, да не би да се открият делата му; но който постъпва според истината, отива към Светлината, за да станат явни делата му, понеже са извършени по Бога.’’ Йоан 3:16-21

„Аз дойдох като Светлина в света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мен,.“ Йоан 12:46

’’Тогава Иисус им каза: Още малко Светлината е между Вас. Ходете, докато имате Светлината, за да не ви настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината, не знае къде отива. Докато имате Светлината, вярвайте в Светлината, за да станете синове на Светлината. Това изговори Иисус, отиде си и се скри от тях.“ Йоан 12:35-36

’’Вие сте Светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го слагат под шиника, а на светилника и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети Вашата Светлина пред човеците, за да виждат добрите Ви дела и да прославят Вашия Отец, Който е на Небесата.“ Матей 5:14-16

Сега прочетете тези пасажи отново.
Помислете над тях и затворете очи.

Почувствайте Божията Светлина, която Ви осветява. Тя пречиства Вашата Енергийна Система и увеличава Енергийната Ви Вибрационна Сила, която ще Ви извади от тъмнината.

Точно сега в този много специален момент вдишайте въздух от Вашия Ноосферен Регулатор Soul Energy и визуализирайте как Божествената Вечна Господна Любов навлиза във Вашето тяло през пъпа ви и след това изпълва всеки ваш Енергиен Център, докато все още задържате вдишания въздух във Вашето тяло за 3 секунди.

Вижте и почувствайте Божествената Светлина на Господ в Сърцето си! Господ е с Вас, той иска да се издигнете, да почувствате неговата благодат, безусловната му любов, която има към Вас. Вие заслужавате Божията Любов и той иска да прости греховете Ви, като отвори Сърцето Ви за любовта си. Бог иска да останете в близки отношения с него и да излекувате Душата си!

След това издишайте въздуха от устата си, като визуализирате как отива към Сърдечния Енергиен Център и го запълва!

Кажете си, че в Сърцето Ви живее Светлината на най-голямото Съкровище, която не погива. Сега се молете за милост и отворете Сърцето си за Бог, като кажете следната молитва:

„Господи Иисусе Христе, имам нужда от теб. Благодаря ти, че умря на Кръста за греховете ми! Отварям вратата на живота си и те приемам като мой спасител и Господ. Поеми контрол върху живота ми. Направи ме такъв, какъвто искаш да бъда. Амин!”

Молитвата и Медитирането с Вашите Ноосферни Регулатори Soul Energy, водят до равновесие, до вътрешен баланс на чувствата и емициите в Сърцето Ви! Чувствате се спокойни и готови да приемете какво се случва в живота Ви, без значение дали е добро или лошо. Защото сте пълни с Божествената Светлина на Господ Иисус Христос и му се доверявате напълно. Започвате да осъзнавате, че Божествената Светлина на Бог Ви помага да преодолеете негативните мисли. Те обикновено идват като вълни от откритото пространство и са изпратени в Сърцето Ви от тъмни сили. С течение на времето Сърцето Ви ще спре да изпитва страхове и ще започнете лесно да взаимодействате с други хора и с изискванията на света. Също така ще знаете кога Вашите нужди са изложени на риск и лесно ще намерите баланс между външни и вътрешни нужди. Ще можете да се справите с приливите и отливите на емоционалните взаимоотношения, да разберете тяхната циклична природа и да приемете промяната.

Когато Енергийният Център на Сърцето е в равновесие, можете ясно да разберете собствените си нужди и емоции. В резултат на това можете да поддържате балансирани взаимоотношения: здрави, щастливи и взаимно подкрепящи се.

Децата на Светлината искат да живеят като Светлина. Затова те не само избягват мислите и делата на тъмнината, не само водени от страха от божественото наказание, но те искрено желаят да направят това, което е правилно, за да угодят на Онзи, който ги е избавил от тъмнината и ги е озарил със Светлина.

Съществуват и отрицателни мотиви за избягване на греха, но мотивацията, за която Апостол Павел говори, е положителна. Децата на Тъмнината имат за своя главна цел удоволствието, но те живеят за да угодят на себе си, а не за да угодят на Бог.

Макар да е вярно, че това да живеем като Светлина е в наш интерес, това трябва да е вторичен, а не главен мотив. Трябва да се стремим да угодим на Бога и на другите, преди да се опитаме да угодим на себе си (виж римляни 15:1).

Тази Духовна Практика позволява на Божието Слово да трансформира и обнови Вашия Ум.

Pin It on Pinterest

Share This